Hlasování 2023 Výsledky Ke stažení Partneři Kontakt

Pravidla ankety Golfový areál roku 2023

Některé pojmy použité v těchto pravidlech ankety mají níže stanovený význam. Další definice mohou být obsaženy v textu těchto Pravidel ankety.

 • Anketou se rozumí "Golfový areál roku 2023", tj. veřejná anketa pořádaná Provozovatelem ve spolupráci s Partnery v souladu s popisem v těchto Pravidlech ankety.
 • Partnery se rozumí spolupracující společnosti uveřejněné na internetové adrese: www.golfovyarealroku.cz/partneri/
 • Dobou konání ankety se rozumí časové období od 00:00:00 SEČ dne 14. září 2023 do 23:59:59 SEČ dne 17. prosince 2023.
 • Termínem zahájení ankety se rozumí 00:00:00 SEČ dne 14. září 2023.
 • Termínem ukončení ankety se rozumí 23:59:59 SEČ dne 17. prosince 2023.
 • Pravidly ankety se rozumí tato pravidla včetně všech jejich dodatků, příloh a změn.
 • Anketní internetovou stránkou se rozumí www.golfovyarealroku.cz.
 • Provozovatelem se rozumí společnost Duplexity SEse sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, IČ: 087 08 134, DIČ: CZ08708134 zapsaná dne 20. listopadu 2019 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 2299.
 • Účastníkem se rozumí osoba hlasující v anketě prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.golfovyarealroku.cz, a která potvrdila své hlasování zadáním autorizačního kódu zaslaného SMS zprávou na Účastníkem zadané mobilní číslo.
 1. Doba konání ankety
  1. Anketa probíhá po dobu 95 dní počínaje Termínem zahájení ankety a konče Termínem ukončení ankety.
  2. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny časové údaje uvedené v těchto Pravidlech ankety časy středoevropského časového pásma (SEČ).
  3. Čas nastavený v systému Provozovatele používaném pro tuto Anketu je výhradním určujícím prvkem času pro účely vyhodnocení Ankety.
 2. Způsobilost
  1. Anketa je otevřena, jak pro registrované golfisty s uděleným HCP, tak i pro začínající golfisty navštěvující golfové areály na území České republiky, kteří mají doručovací adresu v České republice, s výjimkou zaměstnanců Provozovatele nebo kohokoli jiného, kdo se přímo podílí na této Anketě.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků. Provozovatel je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti k účasti v Anketě.
 3. Jak se zúčastnit
  1. Anketa se koná v Době konání ankety denně. Pro účast v anketě musí osoby kterýkoli den v Době konání ankety pravdivě vyplnit formulář s hodnocením nebo zaslat preferenční hlas, následně vyplnit své kontaktní údaje, a to vše autorizovat zadáním kódu zaslaného SMS zprávou na Účastníkem zadané mobilní číslo.
  2. Účastník smí vyplnit a autorizovat libovolný počet formulářů s hodnocením pro libovolný počet golfových areálů. Každý golfový areál však smí hodnotit pouze jednou.
  3. Účastník smí odeslat a autorizovat maximálně 10 preferenčních hlasů, a to 10-ti různým golfovým areálům.
  4. Účastí v Anketě udělují Účastníci souhlas s příjmem elektronicky zasílaných informací spojených s organizačním zajištěním Ankety. Účastníci jsou kdykoli oprávněni se rozhodnout poskytnutý souhlas zrušit kliknutím na příslušný odkaz.
 4. Obecná ustanovení
  1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakákoli technická ani jiná selháni elektronické komunikační sítě ani jakéhokoli jiného operátora ani jakékoli jiné technické infrastruktury nebo systému užívaného Provozovatelem.
  2. Účastníci musí dodržovat Pravidla ankety a má se za to, že prostřednictvím své účasti v Anketě tato Pravidla ankety obdrželi, četli, porozuměli jim a souhlasí s nimi. Provozovatel nenese odpovědnost za selháni jakékoli telefonické či mobilní sítě nebo linky, počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetíženi internetové sítě nebo jakékoli internetové stránky, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené nebo zrušené přenosy ani za jakoukoli kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby účastnit se Ankety včetně zranění.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Anketu a tato Pravidla ankety nebo jakoukoli jejich část, bez oznámení a udání důvodu, včetně případu, pokud dojde z důvodů mimo rozumnou kontrolu Provozovatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení Ankety. Jakýkoli pokus o záměrné ovlivnění legitimního průběhu této Ankety může být porušením předpisů trestního a občanského práva. Pokud dojde k takovému pokusu, vyhrazuje si Provozovatel právo použít právní prostředky a domáhat se náhrady škody v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, včetně trestního stíhání. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka, který vstoupil do Ankety prostřednictvím SMS, má se za to, že SMS byla odeslána majitelem SIM karty příslušného mobilního účtu. Rozhodnutí Provozovatel jsou v Anketě konečná a závazná ve všech ohledech Ankety. Provozovatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních či administrativních materiálech Ankety nebo při ohlášení Výherců. Anketa se řídí platným českým právním řádem a podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.
 5. Osobní údaje
  1. Osobní údaje shromážděné v průběhu Ankety budou použity za účelem vedení a propagace Ankety a pro účely marketingu Provozovatele. Účastí v Anketě uděluje Účastník Provozovateli souhlas s takovýmto použitím svých osobních údajů. Účastník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat emailem na adresu info@golfovyareal.cz.


Tyto podmínky jsou účinné od 1. října 2022.