Hlasování 2020 Partneři Kontakt

Pravidla ankety Golfový areál roku 2020

Některé pojmy použité v těchto pravidlech ankety mají níže stanovený význam. Další definice mohou být obsaženy v textu těchto Pravidel ankety.

 • Anketou se rozumí „Golfový areál roku 2020“, výherní anketa pořádaná Provozovatelem ve spolupráci s Partnery v souladu s popisem v těchto Pravidlech ankety.
 • Partnery se rozumí spolupracující společnosti uveřejněné na internetové adrese: www.golfovyarealroku.cz/partneri/
 • Cenami se rozumí výhry poskytnuté Poskytovatelem a Partnery ankety Golfový areál roku 2020 pro hlasující účastníky ankety.
 • Dobou konání ankety se rozumí časové období od 00:00:00 SEČ dne 1. října 2020 do 23:59:59 SEČ dne 6. prosince 2020.
 • Termínem zahájení ankety se rozumí 00:00:00 SEČ dne 1. října 2020.
 • Termínem ukončení ankety se rozumí 23:59:59 SEČ dne 6. prosince 2020.
 • Pravidly ankety se rozumí tato pravidla včetně všech jejich dodatků, příloh a změn.
 • Anketní internetovou stránkou se rozumí www.golfovyarealroku.cz.
 • Provozovatelem se rozumí společnost Duplexity SEse sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, IČ: 087 08 134, zapsaná dne 20. listopadu 2019 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 2299.
 • Účastníkem se rozumí osoba hlasující v anketě prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.golfovyarealroku.cz, a která potvrdila své hlasování zadáním autorizačního kódu zaslaného SMS zprávou na Účastníkem zadané mobilní číslo.
 • Potenciálním výhercem se rozumí vylosovaný Účastník Ceny, u kterého ještě nebyla ověřena způsobilost.
 • Potvrzeným výhercem se rozumí Účastník, který splnil veškeré náležitosti těchto Pravidel ankety a jeho/její způsobilost byla potvrzena Provozovatelem.
 • Výhercem se rozumí Potvrzený výherce, který přijal Cenu a kterému byla příslušná Cena předána.
 • Dnem slosování Cen se rozumí 16. ledna 2021.

1. Doba konání ankety

1.1. Anketa probíhá po dobu 67 dní počínaje Termínem zahájení ankety a konče Termínem ukončení ankety.

1.2. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny časové údaje uvedené v těchto Pravidlech ankety časy středoevropského časového pásma (SEČ).

1.3. Čas nastavený v systému Provozovatele používaném pro tuto Anketu je výhradním určujícím prvkem času pro účely vyhodnocení Ankety a losování Výherce.

2. Způsobilost

2.1. Anketa je otevřena pro golfisty s HCP a začínající golfisty navštěvující golfové areály na území České republiky, kteří mají doručovací adresu v České republice, s výjimkou zaměstnanců Provozovatele nebo kohokoli jiného, kdo se přímo podílí na této Anketě.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků. Provozovatel je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti k účasti v Anketě a udělení jakékoli Ceny může být odmítnuto, dokud a pokud nebude Provozovatel spokojen s ověřením.

3. Jak se zúčastnit

3.1. Anketa se koná v Době konání ankety denně. Pro účast v anketě musí osoby kterýkoli den v Době konání ankety pravdivě vyplnit formulář s hodnocením nebo zaslat preferenční hlas, následně vyplnit své kontaktní údaje, a to vše autorizovat zadáním kódu zaslaného SMS zprávou na Účastníkem zadané mobilní číslo.
Účastník smí vyplnit a autorizovat libovolný počet formulářů s hodnocením pro libovolný počet golfových areálů. Každý golfový areál však smí hodnotit pouze jednou. Každé Účastníkem zaslané a autorizované hodnocení bude samostatně zařazeno do slosování o výherní Ceny.
Účastník smí zaslat a autorizovat maximálně 10 preferenčních hlasů, a to 10-ti různým golfovým areálům. Každý Účastníkem zaslaný a autorizovaný hlas bude samostatně zařazen do slosování o výherní Ceny.

3.2. Účastí v Anketě udělují Účastníci souhlas s příjmem elektronicky zasílaných informací spojených s organizačním zajištěním Ankety. Účastníci jsou kdykoli oprávněni se rozhodnout poskytnutý souhlas zrušit kliknutím na příslušný odkaz.

4. Ceny

4.1. Platí omezení jedné Ceny na osobu, tj. každý Účastník se v případě vylosování může stát Výhercem maximálně jedné ceny. Pokud je Účastník vylosován vícekrát náleží mu při splnění podmínek Pravidel ankety pouze Cena, u které byl prvotně vylosován.

4.2. Všichni Výherci přijímají Ceny, jak stojí a leží. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné vady Cen.

5. Kontaktování Potenciálních výherců

5.1. Provozovatel vynaloží při kontaktováni Potenciálních výherců Cen rozumné úsilí k tomu, aby příslušné Potenciální výherce kontaktoval v průběhu pěti (5) pracovních dní po Dni slosování, a to tak že bude volat na telefonní číslo mobilního telefonu zadaného Potenciálním výhercem při vyplňování anketního formuláře nebo jej vyrozumí odesláním emailové zprávy na adresu zadanou Potenciálním výhercem při vyplňování anketního formuláře.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro kontaktování Potenciálních výherců zejména v případech, kdy existuje podezření, že Účastník zneužil či porušil tato Pravidla ankety, a to o dobu nezbytnou k prošetření celé záležitosti.

5.3. Před prohlášením Potvrzeným výhercem mohou být Potenciální výherci požádáni o prokázání totožnosti a bude přezkoumána jejich způsobilost pro výhru Ceny.

5.4. Před udělením Ceny budou Potenciální výherci také požádáni o vyplnění, podepsání a vrácení formuláře prohlášení, potvrzující dodržení Pravidel ankety a přijetí Ceny. Prohlášení musí být vráceno Provozovateli do pěti (5) pracovních dní od data průvodního dopisu formuláře osobně, prostřednictvím pošty nebo e-mailu.

5.5. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka nebo jeho způsobilost dle Pravidel ankety bude vylosován náhradní Potenciální výherce dané konkrétní Ceny.

5.6. Pokud Potenciální výherce nemůže být kontaktován po dobu pěti (5) pracovních dní nebo jiným způsobem nesplnil své povinnosti vyplývající z těchto Pravidel soutěže, bude vyloučen a ztrácí nárok na Cenu. Provozovatel si vyhrazuje právo na vylosování jiného Účastníka v souladu s těmito Pravidly ankety.

5.7. Ceny budou doručeny Potvrzeným výhercům doporučeně poštou nebo poštovním balíkem nejpozději 60 dní po skončení Doby konání Ankety.

5.8. Pokud si Potvrzený výherce Cenu zaslanou na kontaktní adresu uvedenou v Prohlášení na poště nevyzvedne a zásilka se tak vrátí k Provozovateli bude dotyčný Potvrzený výherce vyloučen a ztrácí na Cenu nárok.

5.9. Peníze nebo finanční alternativy Ceny nebudou nabízeny. Žádná z Cen není převoditelná s výjimkou případů, kdy je Potenciální výherce právnickou osobou a tato právnická osoba převede písemně se souhlasem Provozovatele svá práva potenciálního výherce na fyzickou osobu.

5.10. Pokud jsou Výhercem právnické osoby, jsou odpovědné za vypořádáni veškerých daňových povinností ve vztahu k jimi vyhraným Cenám.

6. Obecná ustanovení

6.1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakákoli technická ani jiná selháni elektronické komunikační sítě ani jakéhokoli jiného operátora ani jakékoli jiné technické infrastruktury nebo systému užívaného Provozovatelem.

6.2. Účastníci musí dodržovat Pravidla ankety a má se za to, že prostřednictvím své účasti v Anketě tato Pravidla ankety obdrželi, četli, porozuměli jim a souhlasí s nimi. Provozovatel nenese odpovědnost za selháni jakékoli telefonické či mobilní sítě nebo linky, počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetíženi internetové sítě nebo jakékoli internetové stránky, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené nebo zrušené přenosy ani za jakoukoli kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby účastnit se Ankety včetně zranění.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Anketu a tato Pravidla ankety nebo jakoukoli jejich část, bez oznámení a udání důvodu, včetně případu, pokud dojde z důvodů mimo rozumnou kontrolu Provozovatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení Ankety. Jakýkoli pokus o záměrné ovlivnění legitimního průběhu této Ankety může být porušením předpisů trestního a občanského práva. Pokud dojde k takovému pokusu, vyhrazuje si Provozovatel právo použít právní prostředky a domáhat se náhrady škody v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, včetně trestního stíhání. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka, který vstoupil do Ankety prostřednictvím SMS, má se za to, že SMS byla odeslána majitelem SIM karty příslušného mobilního účtu. Rozhodnutí Provozovatel jsou v Anketě konečná a závazná ve všech ohledech Ankety. Provozovatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních či administrativních materiálech Ankety nebo při ohlášení Výherců. Anketa se řídí platným českým právním řádem a podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.

7. Seznam Výherců

7.1. Seznam Výherců bude zveřejněn nejpozději do 30 dní ode Dne slosování Cen na internetových stránkách Ankety.

8. Osobní údaje

8.1. Osobní údaje shromážděné v průběhu Ankety budou použity za účelem vedení a propagace Ankety, kontaktování Potenciálních výherců a pro účely marketingu. Provozovatel si také vyhrazuje právo poskytnout informace a údaje týkající se Cen a Účastníků třetím stranám jako jsou např. Partneři Ankety apod. Účastí v Anketě uděluje Účastník Provozovatel souhlas s takovýmto použitím svých osobních údajů. Účastník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat, a to zavoláním na tel. č. uvedené v kontaktech, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin. V případě odvolání souhlasu před losováním výherců budou Účastníkem poskytnuté kontaktní údaje vyřazeny ze slosování Cen. Přijetím Ceny poskytuje výherce souhlas k použití svého jména, bydliště, hlasu, prohlášení, fotografií nebo jiných podobizen pro propagaci, reklamu nebo pro informační účely v jakémkoli médiu nebo formátu bez další náhrady nebo oznámení.Tyto podmínky jsou účinné od 1. října 2020.